Gedragsregels ter preventie van seksuele intimidatie in de sport

Divine vindt een veilige fysieke en sociale omgeving voor kinderen, jongeren en (vrijwillige) begeleiders belangrijk. Daarom hebben wij als Divine voor trainers/coaches een gedragscode opgesteld.

  1. De trainers/coach zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen een jeugsdspeler zich veilig en gerespecteerd voelt.
  2. De trainer/coach gaat zo om met een jeugdlid dat zijn/haar waardigheid niet wordt aangetast.
  3. De trainer/ coach dringt niet verder door in het privéleven van het jeugdlid dan functioneel noodzakelijk is. De begeleider gebruikt e-mail, sms/whatsapp en social media alleen om informatie over verenigingsactiviteiten naar jeugdleden te communiceren.
  4. De trainer / coach onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering naar het jeugdlid.
  5. Alle seksuele handelingen, -contacten en -relaties tussen trainer/coach en jeugdleden zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
  6. De trainer / coach raakt het jeugdlid niet op zodanige wijze aan, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
  7. De trainers / coach beschermt het jeugdlid naar vermogen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel misbruik en ziet er actief op toe dat iedereen de gedragscode naleeft.
  8. Als de trainer / coach gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel misbruik, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen. Divine maakt daarvoor gebruik van mevrouw Vervoort (Vervoort@vertrouwenspersoon.nl of Susanne Kruger, coördinator Jeugd van Divine.
  9. De trainer / coach krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen aan jeugdspelers.
  10. Bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaald gedrag zal de trainer / coach in de geest van de gedragscode handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een bestuurslid of met Susanne.