Huishuidelijk reglement

Huishoudelijk reglement basketballvereniging Divine.

Herziene versie, 29 september 2013

1. Lidmaatschap

1.1 Lidmaatschap van basketballvereniging Divine wordt verkregen door het inleveren van een volledig ingevuld aanmeldingsformulier en het betalen van inschrijfgeld.

1.2 Het bijhouden van de lidmaatschappen en gegevens van leden gebeurt door de ledenadministratie.

1.3 Leden dienen verandering van de persoonlijke gegevens tijdig door te geven aan de ledenadministratie.

1.4 Het lidmaatschap dient schriftelijk opgezegd te worden door middel van het invullen van het daarvoor bestemde uitschrijfformulier.
Het Uitschrijfformulier Divine moet ingeleverd worden bij de secretaris. Dit dient te gebeuren vóór 1 mei van het lopende seizoen.

1.5 Leden die zich niet uitschrijven vóór 1 mei van het lopende seizoen, staan automatisch ingeschreven voor het daarop volgende seizoen en hebben contributieverplichting.

1.6 Uitschrijving vindt automatisch plaats indien het lid 30 dagen na start van het nieuwe seizoen niet op training verschenen is en er geen contact over het behouden van het lidmaatschap heeft plaats gevonden met het bestuur. Hierbij blijft de plicht tot betaling van contributie over het betreffende seizoen gehandhaafd.

1.7 Uitgeschreven leden die schuldvrij zijn worden afgemeld bij de NBB en kunnen bij de penningmeester een schuldvrijverklaring krijgen.

1.8 Afgemelde leden met een betalingsachterstand blijven in het ledenbestand staan totdat zij aan hun betalingsverplichting hebben voldaan. Tot die tijd zullen zij bij de NBB aangemeld staan als niet schuldvrij en kunnen zij zich niet aanmelden bij een andere vereniging.

2. Het bestuur

2.1 Het bestuur kent minimaal 3 leden. functies binnen het bestuur zijn als volgt verdeeld: voorzitter, penningmeester, secretaris, wedstrijdsecretaris, en een algemeen bestuurslid. Indien nodig kunnen hier een tweede penningmeester, vice-voorzitter en een tweede algemeen bestuurslid aan toe worden gevoegd. De taken van de bestuursleden worden beschreven in het document ‘functieomschrijvingen basketballvereniging Divine’.

2.2 Bestuursleden worden voor een periode van 2 jaar gekozen in de algemene ledenvergadering. Hiervoor is een meerderheid van de stemmen nodig.

2.3 Een bestuurslid kan tijdens een ledenvergadering van zijn taken ontheven worden indien de taken niet goed verricht worden.

2.4 Het bestuur dient als aanspreekpunt en beslisser inzake conflicten tussen leden.

2.5 Het bestuur komt zo vaak het nodig acht bijeen.

3. Algemene ledenvergadering

3.1 Ieder jaar vindt minimaal één keer een algemene ledenvergadering plaats.

3.2 Het bestuur roept een ledenvergadering bijeen onder vermelding van de agendapunten.

3.3 Leden kunnen van te voren ook agendapunten aangeven. Dit dient minimaal 2 weken van te voren schriftelijk te gebeuren bij de secretaris.

3.4 De vergadering wordt geleid door de voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter, dient de vergadering te worden geleid door één van de overige bestuursleden.

3.5 De vergadering wordt genotuleerd onder verantwoordelijkheid van de secretaris. Bij afwezigheid van de secretaris wijst de voorzitter een notulist aan. De notulen zijn na de vergadering door alle leden op te vragen.

3.6 Alle leden dienen bij de algemene ledenvergadering aanwezig te zijn. Voor minderjarige leden dienen dit de ouders of verzorgers te zijn. Als leden niet aanwezig kunnen zijn, dienen zij zich minimaal 24 uur van te voren schriftelijk af te melden bij de secretaris. Bij afwezigheid zonder afmelding kan een boete van €5,- opgelegd worden.

3.7 Ieder meerderjarig lid heeft stemrecht op de ledenvergadering. Bij minderjarige leden heeft één van de ouders en/ of verzorgers (ondertekenaar van het aanmeldingsformulier) het stemrecht.

3.8 Bij afwezigheid op een ledenvergadering kan een lid een ander lid schriftelijk machtigen om voor hem of haar te stemmen.
3.9 Leden mogen ook zelf schriftelijk een ledenvergadering bijeen roepen.

4. Vrijwilligers en commissies

4.1 Divine is een vrijwilligersorganisatie. Het bestuur richt het vrijwilligersbeleid in, waarin tenminste is opgenomen wat de taken zijn van vrijwilligers in de organisatie, hoe zij ondersteund worden, en hoe zij verzekerd zijn.

4.2 Voor de coördinatie van alle vrijwilligers is er een vrijwilligerscoördinator, die functioneert onder verantwoordelijkheid van het lid van het bestuur dat met vrijwilligers belast is, tenzij anders bepaald wordt door het bestuur.

4.3 De vereniging kan de volgende commissies instellen, waarbij het bestuur de commissietaken vastlegt:
· Technische Commissie die is samengesteld uit de trainers/coaches en een verantwoordelijk bestuurlid, niet zijnde de vrijwilligerscoördinator.
· sponsorcommissie onder verantwoordelijkheid van de penningmeester
· Kascommissie onder verantwoordelijkheid van de penningmeester
· ledenwerfcommissie
· communicatiecommissie
· activiteitencommissie.

5. Contributie/ financiën

5.1 Alle leden dienen contributie te betalen. De contributie dient overgemaakt te worden op rekening NL12 INGB 0001 6200 92 t.n.v. basketballvereniging Divine, Rotterdam.

5.2 Het contributiebedrag wordt eenmaal per jaar vastgesteld op de ALV.

5.3 Leden hebben de mogelijkheid om het contributiebedrag in vier termijnen (september-oktober-november-december) te betalen. Vóór 30 december van het desbetreffende contributiejaar dient de gehele contributie betaald te zijn.

5.4 In individuele gevallen kan in overleg met de penningmeester een betalingsregeling getroffen worden.

5.5 Bestuursleden ontvangen 50% korting op het contributiebedrag. Trainers ontvangen een korting/onkostenvergoeding; het bedrag is afhankelijk van diploma, niveau van het team en ervaring.

5.6 Niet-spelende leden krijgen 30% korting. Leden die niet aan de competitie willen deelnemen dienen dit vóór 1 september door te geven.

5.7 Bij blessures of tijdelijke uitval dient de contributie gewoon betaald te worden. Bij langdurige blessures (langer dan 3 maanden) krijgt het lid een korting van 50% over de blessureperiode. Dit bedrag wordt achteraf verrekend. Het lid dient de blessure zelf door te geven aan de penningmeester.

5.8 Nieuwe leden die na aanvang van het seizoen lid worden, betalen per maand die zij later in het seizoen starten 10% minder contributie ten opzichte van de contributie op jaarbasis. Het inschrijfgeld blijft ongeacht het moment van inschrijving € 12,-.

5.9 Van het bovenstaande kan het bestuur in bijzondere gevallen afwijken.

5.10 Leden die niet voldoen aan de contributieverplichting kunnen de toegang tot trainingen en wedstrijden ontzegd worden.

5.11 De penningmeester is eindverantwoordelijke voor de financiële administratie.

5.12 De penningmeester maakt eenmaal per jaar een begroting en een financieel jaarverslag dat gepresenteerd wordt op de algemene ledenvergadering.

5.13 Het financieel jaarverslag wordt gecontroleerd door de kascommissie en dient goedgekeurd te worden door de algemene ledenvergadering. De kascommissie bestaat uit 2 of 3 onafhankelijke leden die geen bestuurlijke functie binnen Divine bekleden.

6. Training en competitie

6.1 Leden hebben de mogelijkheid minimaal één keer per week te trainen.

6.2 Zover mogelijk biedt Divine ieder lid de mogelijkheid tot het spelen van competitie.

6.3 Competitiespelende leden worden aangemeld bij de NBB. Zij dienen een (digitale) pasfoto in te leveren voor een persoonlijke spelerskaart. Een lid kan pas deelnemen aan de competitie als hij/zij een geldige spelerskaart heeft.

6.4 Competitiespelende leden dienen er voor te zorgen dat zij aanwezig zijn bij de wedstrijden van hun team. Als zij niet aanwezig kunnen zijn, dienen zij dit minimaal 48 uur van te voren bij de coach kenbaar te maken.

7. Taken

7.1 Bij thuiswedstrijden dienen leden te helpen met het opbouwen en afbouwen van de zaal. De eerste thuisspelende teams zijn verantwoordelijk voor het opbouwen en de laatst thuisspelende teams zijn verantwoordelijk voor het afbouwen. Bij nalatigheid kan een boete worden opgelegd. (zie punt 9 boetes en schorsingen)

7.2 Competitiespelende leden vanaf U16 dienen een scheidsrechter F diploma te halen en worden geacht te fluiten bij thuiswedstrijden.

7.3 Leden vanaf U14 dienen te tafelen bij thuiswedstrijden. Van leden van U10 en U12 worden de ouders geacht te tafelen.

7.4 Ieder seizoen wordt er een tafelcursus georganiseerd voor de leden. Alle leden en ouders van U10 en U12 zonder tafelervaring worden geacht hier aan deel te nemen.

7.5 Het tafel en fluitschema wordt opgesteld door de scheidsrechterfunctionaris en dient minimaal twee weken van tevoren bekend te worden gemaakt.

7.6 Als er fouten zitten in het tafel- en fluitschema, zoals bijvoorbeeld het gelijktijdig moeten spelen als het uitvoeren van een taak, dienen de leden dit minimaal één week voor datum aan te geven bij de scheidsrechterfunctionaris om in overleg tot eventuele wijzigingen te komen. Na deze termijn is elk lid zelf verantwoordelijk.

7.7 Indien een lid niet kan komen opdagen voor zijn taak dient hij of zij zelf voor een vervanger te zorgen en dit te melden aan de scheidsrechterfunctionaris.

7.8 Leden die niet opkomen dagen voor hun taak kunnen worden beboet. (zie punt 9. Boetes en schorsingen)


8. Algemene regels

8.1 Leden worden geacht zich behoorlijk te gedragen. Agressief gedrag tegen andere leden, tegenstanders en scheidsrechters wordt niet getolereerd.

8.2 Het is verboden eten en drinken in de zaal te nuttigen.

8.3 Leden worden geacht de sportaccommodaties schoon achter te laten.

8.4 Tijdens competitiewedstrijden dient het paars/ witte clubtenue gedragen te worden. Dit tenue is te verkrijgen bij het bestuur. Spelers die door de NBB beboet worden voor het spelen in een ander tenue, krijgen deze boete doorberekend.

8.5 Het clubtenue is alleen bedoeld voor wedstrijden.

8.6 Het lid dient op tijd aanwezig te zijn bij trainingen en wedstrijden. Afwezigheid dient tijdig gemeld te worden aan de desbetreffende trainer of coach.

8.7 Bij de uitwedstrijden dienen leden onderling een regeling te treffen over het vervoer en de reiskosten.

8.8 Nieuwe leden mogen twee keer vrijblijvend meetrainen. Bij de derde training dienen zij zich aan te melden als lid.

8.9 Het bestuur houdt de leden op de hoogte via de website en email. Elk lid dient te zorgen dat hij/zij op de hoogte is van de verstrekte informatie.

8.10 Elk lid is verplicht aanwijzingen van het bestuur of van hen die door het bestuur zijn aangesteld (trainers/ coaches) op te volgen, tijdens de Divine gehuurde wedstrijd/ trainingsuren in de betreffende accommodaties.

9. Boetes en schorsingen

9.1 Leden met een achterstand in contributiebetaling en/of boetebetaling kunnen worden uitgesloten van wedstrijden en trainingen.

9.2 Voor het versturen van herinneringsbrieven betreft contributiebetaling en/ of boetebetaling wordt per keer €2,00 administratiekosten in rekening gebracht.

9.3 Bij wanbetaling zal het verschuldigde bedrag per incasso gevorderd worden. Kosten van invordering en eventuele administratiekosten zijn voor rekening van de wanbetaler.

9.4 Personen die ingedeeld staan om te tafelen of fluiten en zonder geldige reden wegblijven, wordt een boete opgelegd van €15,-. Bij een tweede maal is het een boete van €15,- en één wedstrijd schorsing. Bij een derde maal kan het lid geschorst worden voor het spelen van wedstrijden voor de rest van het seizoen, terwijl de opgelegde boetes blijven staan.

9.5 Bij het nalaten van het netjes achterlaten van de zaal, kan het verantwoordelijke team een boete van €10,- per teamlid opgelegd krijgen door het bestuur.

9.6 Opgelegde boetes door de NBB , inzake het in gebreke blijven van een bepaald lid of team, kunnen worden verhaald op het lid of team. De boete wordt evenredig verdeeld over de veroorzakers van de boete.

9.7 Wanneer een lid in een door de NBB uitgeschreven wedstrijd wordt bestraft met een diskwalificerende fout of wanneer er op een ander wijze een strafzaak tegen hem/ haar wordt aangespannen is het lid verplicht het bestuur binnen 24 uur na de bewuste gebeurtenis schriftelijk of per email in kennis te stellen. Bij het in gebreke blijven zullen behalve de strafzaakkosten en de individuele straf ook de eventuele bestuursboete voor rekening komen van betreffend lid.

9.8 Leden die zich niet aan de regels houden kunnen door het bestuur worden geschorst (tijdelijk) of voorgedragen voor royement (definitief)

9.9 Royement kan alleen maar uitgesproken worden op een ledenvergadering.

9.10 Een geschorst lid kan tegen zijn schorsing schriftelijk beroep aantekenen. Dit zijn worden behandeld en ter stemming aangeboden tijdens de eerstvolgende ALV.

10. Slotbepaling

10.1 Het huishoudelijk reglement kan gewijzigd worden op de ledenvergadering bij een meerderheid van 51% of meer van de stemmen. Bij 50% voor en 50% tegen heeft de voorzitter de beslissende stem.

10.2 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, is het bestuur gemachtigd in alle redelijkheid met in achtneming van de verenigingstatuten een besluit te nemen. Tegen deze besluiten kan men schriftelijk in beroep gaan. Dit zal dan worden behandeld en ter stemming worden aangeboden op de eerst volgende algemene ledenvergadering.