ALV (Algemene Ledenvergadering)

De ALV is de Algemene Ledenvergadering van Divine. Deze vergadert één keer per jaar.  Alle leden van de vereniging zijn welkom en hebben stemrecht bij de ALV.  Leden tot 16 jaar worden vertegenwoordigd door hun ouders. 

Download hier het verslag van de Algemene Ledenvergadering 2023.

De ALV 2022 vindt plaats op vrijdag 25 november 2022 van 19.00-21.00 in Wolfert Tweetalig, lokaal 0.22, aan de Bentincklaan 280, Rotterdam

Agenda en bijlagen

De volgende besluiten staan op de agenda, met de daarbij behorende bijlagen:

De ALV 2021 vindt plaats op dinsdag 13 juli 2021 van 19.30-21.00 met één vertegenwoordiger per team in de partyzaal van Oostervant. De jeugdteams worden vertegenwoordigd door één ouder per team, de seniorenteams door één speler per team.

Agenda en bijlagen

De volgende besluiten staan op de agenda, met de daarbij behorende bijlagen:

Concept verslag

Het concept verslag van de ALV op 13 juli 2021 is beschikbaar en wordt vastgesteld tijdens de volgende ALV.

De ALV heeft op 13 juli 20221 besloten:

 • Het verslag van de algemene ledenvergadering d.d. 22 oktober 2020 vast te stellen.
 • De contributie 2019-2020 te verminderen met 9%.
 • De contributie 2020-2021 te verminderen met:
  • 49% voor senioren
  • 43% voor jeugdleden
 • De contributie 2021-2022 gelijk te houden aan de contributie 2020-2021.
 • De voorgestelde begroting 2021-2022 goed te keuren.
 • Chrisella Van Damme-Wilson te benoemen in de functie van penningmeester.
 • Het beleidsplan Divine 2021-2024 vast te stellen.

Corona en de financiën van Divine

We hebben in het bijzonder stil gestaan bij de gevolgen van de coronamaatregelen en de financiën van Divine. Het bestuur heeft voorgesteld alle contributie die niet is ingezet vanwege corona naar rato te restitueren aan de leden. De ALV heeft ingestemd met dit voorstel. Zie de bovenstaande besluitpunten. Divine heeft in het seizoen 2020-2021 vanaf de lockdown geen huurkosten gemaakt, maar de afdracht aan de Nederlandse Basketball Bond liep vrijwel volledig door.

Leden die lid blijven, ontvangen de restitutie in de vorm van korting op de contributie in het nieuwe seizoen. Leden die nog niet (volledig) hadden betaald, ontvangen de restitutie in de vorm van een korting op het nog openstaande bedrag. Leden die zich hebben uitgeschreven met ingang van het nieuwe seizoen krijgen de restitutie als een terugbetaling.

De laatste ALV vond plaats op donderdag 22 oktober 2020 van 20.30-21.30 via Teams met één vertegenwoordiger per team. De jeugdteams werden vertegenwoordigd door één ouder per team, de seniorenteams door één speler per team.

Agenda en bijlagen

Er stonden verschillende besluiten op de agenda, met daarbij de volgende bijlagen:

Concept verslag

Het concept verslag van de ALV op 22 oktober 2020 is beschikbaar en wordt vastgesteld tijdens de volgende ALV.

De ALV heeft op 22 oktober 2020 besloten:

 • Het verslag van de ALV op 29 juni 2019 vast te stellen.
 • In te stemmen met de jaarrekeningen 2018-2019 en 2019-2020 en de penningmeester hiervoor decharge te verlenen.
 • In te stemmen met de voorgestelde contributieverhoging 2020-2021 (2,6% indexering voor alle leden en voor de landelijk spelende leden € 50).
 • De volgende bestuursleden te benoemen: Maureen Mollis als voorzitter, Félice Adams als secretaris en Sanne van de Bovenkamp als wedstrijdsecretaris.

Corona en de financiën van Divine

We hebben in het bijzonder stil gestaan bij de gevolgen van de coronamaatregelen en de financiën van Divine. Tot nu toe lopen sinds corona is begonnen alle kosten van Divine gewoon door. We hebben nog geen zicht op eventuele teruggaven. Als Oostervant nog huur restitueert over 2019-2020 en/of 2020-2021 vanwege door corona niet gebruikte zaalruimte, besluit de volgende ALV wat hiermee gebeurt.