Organisatie

Omgangsregels

We hanteren een aantal regels die bepalen hoe we met elkaar omgaan en hoe we ons gedragen in het gebouw tijdens en rond trainingen en wedstrijden. Van alle leden, ouders en vrijwilligers die betrokken zijn bij Divine verwachten we dat zij:

ZICH OPEN OPSTELLEN: Wanneer je iets wordt gevraagd, iets te doen wat tegen je eigen gevoel, je normen en waarden ingaat, ga hierover dan het gesprek aan. En als dit niet gaat of leidt tot een oplossing, meld dit dan bij het bestuur. Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij het vertrouwenspunt sport.

RESPECT TONEN: Voor de tegenstander(s), je teamgenoten, de scheidsrechter, je trainers, de toeschouwers en ieder ander. Let op je taalgebruik en hoe je je aan anderen presenteert. Geef iedereen het gevoel dat hij of zij zich vrij kan bewegen.

AFSPRAKEN NAKOMEN: Kom op tijd, meld je (tijdig) af en luister naar instructies.

NETJES OMGAAN MET DE OMGEVING: Maak niets stuk, respecteer ieders eigendommen, laat de kleedkamer netjes achter. Ruim de materialen op. Gooi afval in de afvalbakken.

VAN ANDEREN AFBLIJVEN: Raak buiten de normale sportbeoefening, niemand tegen zijn of haar wil aan.

ZICH AAN DE REGELS HOUDEN: lees de reglementen en de omgangsregels en alle andere afspraken door en houd je daar ook aan.

NIEMAND IN HUN WAARDE AANTASTEN: Pest niet. Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Sluit niemand buiten en wees tolerant.

NIET DISCRIMINEREN: Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken.

EERLIJK en SPORTIEF ZIJN: Speel niet vals en gebruik geen verbaal of fysiek geweld.

ZORGVULDIG COMMUNICEREN: Wees duidelijk over de verwachtingen over en weer en maak goede afspraken. Draag met elkaar bij aan fatsoenlijke onderlinge omgang, ook via sociale media. Zorg dat je netjes omgaat met informatie die je wordt toevertrouwd. Deel geen berichten en beelden als je kunt bedenken dat dit mogelijk tot schade leidt bij betrokkenen.

OVERTREDINGEN MELDEN: Meld overtredingen van de regels bij het bestuur en/of de vertrouwenscontactpersoon. Bij twijfel en voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij het vertrouwenspunt sport.


Gedragscode vrijwilligers

Van ieder van de vrijwilligers die actief zijn binnen Divine verwachten wij het volgende:

ZORGT VOOR EEN VEILIGE OMGEVING. Schep een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Houd je aan de veiligheidsnormen, en -eisen. Benader spelers positief en benoem in de eerste plaats wat zij goed doen.

ZIET TOE OP NALEVING VAN REGELS EN NORMEN. Zie toe op de naleving van de reglementen, de omgangsregels, deze gedragscode en de uitgangspunten binnen de vereniging.

IS ZICH BEWUST VAN MACHTSONGELIJKHEID EN (SOMS OOK) AFHANKELIJKHEID EN MISBRUIKT ZIJN POSITIE NIET. Gebruik de positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Onthoud je van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, en aanrakingen en seksueel misbruik. Alle seksuele handelingen, – contacten en – relaties zijn onder geen beding geoorloofd.

RESPECTEERT HET PRIVELEVEN VAN DE SPORTER. Dring niet verder in het privéleven van sporters in dan noodzakelijk is. Ga met respect om met de sporter en met ruimtes waarin de sporters zich bevinden, zoals de kleedkamer, de douche of hotelkamer.

TAST NIEMAND IN ZIJN WAARDE AAN: Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Sluit niemand buiten en wees tolerant.

IS EEN VOORBEELD VOOR ANDEREN EN ONTHOUDT ZICH VAN GEDRAGINGEN EN UITLATINGEN WAARDOOR DE SPORT IN DISKREDIET WORDT GEBRACHT. Gedraagt zich hoffelijk en respectvol, onthoudt zich van grievende, en/ of beledigende opmerkingen.

IS ZORGVULDIG EN OPRECHT BIJ HET VERMELDEN VAN ERVARING EN FUNCTIES. Vermeld alle relevante feiten bij de aanstelling als trainer, coach of begeleider.

ONTVANGT EN BIEDT GEEN GUNSTEN, GESCHENKEN, DIENSTEN OF VERGOEDINGEN AAN, om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. Word je iets aangeboden om iets te doen of na te laten, meld dit dan aan het bestuur.

IS OPEN EN ALERT OP WAARSCHUWINGSSIGNALEN. Wees waakzaam en alert op signalen en aarzel niet om signalen door te geven aan het bestuur, de vertrouwens(contact)persoon en/ of contact op te nemen met het vertrouwenspunt sport.

GAAT VERSTANDIG OM MET ALCOHOL. Drinkt tijdens het coachen geen alcohol en maakt met jeugdteams de afspraak dat er geen alcohol wordt gedronken.